Công đoàn
HỖ TRỢ ONLINE
HOTLINE
Phòng Đào tạo
(077).3.872086

Bộ phận Tại chức
(077).3.863530 - 107 

TT. Ngoại ngữ - Tin học
(077).3.690.646

TT. ĐT & SH Lái xe
(077).3.920.506 

TRỰC TUYẾN
BÁO CÁO VỀ VIỆC CẤU TẠO BCH, BTV &CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN SỰ ĐẠi HỘI IX NHIỆM KỲ 2009-2011 (16 tháng 9 2009)(3513) 

I/.  MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG CẤU TẠO BCH:
1. Mục tiêu
Ban Chấp hành CĐCS trường CĐ.KT-KT-KG khóa IX nhiệm kỳ 2009-2011 do Đại hội bầu ra phải đảm bảo đủ năng lực, trình độ, uy tín, để lãnh đạo tổ chức vận động CNVCLĐ thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đề ra.

2. Quan điểm
- Công tác chuẩn bị nhân sự phải đảm bảo dân chủ, công khai, tiến hành đúng theo trình tự.
- Có cơ cấu hợp lý, đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn, số lượng, đại diện được tiếng nói, nguyện vọng của đông đảo đoàn viên, có tỉ lệ thích đáng ( CB quản lý, giáo viên trực tiếp giảng dạy ), tỉ lệ  nữ
- Phải đảm bảo tính kế thừa, liên tục theo hướng trẻ hóa trong BCH.


3. Phương hướng cấu tạo BCH
-   Kế thừa cơ cấu BCH Công đoàn Cơ sở khóa VIII, có sự điều chỉnh các thành phần tham gia cơ cấu phù hợp với nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Nâng cao chất lượng UVBCH, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện tham gia BCH.


II/ TIÊU CHUẨN VÀ CẤU TẠO BCH KHÓA IX ( 2009-2011)

1. Về tiêu chuẩn:
- Có bản lĩnh chính trị vững vàng; nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn; có uy tín và khả năng đoàn kết, tập hợp được đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.
- Có năng lực tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực Công đoàn, có kiến thức về quản lý kinh tế, xã hội, pháp luật; có kỷ năng hoạt động và nghiệp vụ công tác Công đoàn.
- Có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được tập thể và tổ chức giao;
- Có sức khỏe, đạo đức, lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị. Không cục bộ, cơ hội; không lãng phí, tham nhũng và bao che cho tham nhũng, kiên quyết chống tham nhũng và lãng phí.


2. Về cấu tạo BCH
       Số lượng ủy viên BCH.CĐCS nhiệm kỳ 2009-2011:
Số lượng ủy viên BCH.CĐCS là 11 đ/c ( ít nhất 3 nữ ), trong đó Ban Thường vụ  là 3 đ/c (Căn cứ vào khoản 1, điều 11 Điều lệ CĐVN quy định số lượng UVBTV nhiều nhất không quá 1/3 số UVBCH ).Phân bố theo tỷ lệ:
- Tỷ lệ cán bộ quản lý và phục vụ   6→ 7 đồng chí
- Tỷ lệ Giáo viên trực tiếp giảng dạy   4→ 5 đồng chí

Các ban chuyên môn:
     -  Ban thường vụ : Chủ tịch, phó chủ tịch và ủy viên    : 3 người
    -   Ban Đời sống                                                               : 3 người
- Ban Thi đua, phong trào  : 3 người
- Ban Nữ công   : 1 người
- UB kiểm tra  : 1 người


3.Về độ tuổi:
- Người mới tham gia BCH lần đầu cần có đủ tuổi công tác một nhiệm kỳ (05 tính theo thời điểm Đại hội).Đối với các UV.BCHCĐ, nếu giới thiệu tái cử cần có đủ tuổi công tác ít nhất ½ nhiệm kỳ.

III/ CẤU TẠO BAN THƯỜNG VỤ :
Tiêu chuẩn:
 Ngoài những tiêu chuẩn của UVBCH, UVBTV còn phải đáp ứng các tiêu   chuẩn sau:
- Có năng lực lãnh đạo và quản lý, có khả năng tham gia quyết định các vấn đề của Ban Thường Vụ trong việc định hướng phát triển tổ chức Công đoàn và lãnh đạo phong trào, đồng thời tổ chức và chỉ đạo có hiệu quả mọi hoạt động trong phạm vi được phân công.
- Có phong cách làm việc khoa học, tác phong dân chủ và có khả năng tập hợp lực lượng CNVC, LĐ, có uy tín cao và khả năng giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước.
- Có quá trình rèn luyện, trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn, có khả năng tư duy và nghiên cứu.


IV/- QUI TRÌNH CHUẨN BỊ NHÂN SỰ CHO BCH.CĐCS
1. Họp Ban chấp hành CĐCS mở rộng: (các ủy viên BCH và Tổ trưởng tổ công đoàn) để quán triệt chủ trương chỉ đạo đại hội; thông qua phương án một số định hướng chính về nhân sự BCH, Ban thường vụ (số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu);thông qua kế hoạch & đối tượng lấy phiếu giới thiệu BCH, BTV, CT, P.CT


2. Tổ chức lấy phiếu giới thiệu:
Bước 1:
- Gửi phiếu hỏi ý kiến đến từng UV.BCH về khóa mới: Bản thân có tiếp tục tham gia hay không tham gia BCH mới (lý do), có ý kiến giới thiệu DS.BCH mới.
- Cùng lúc Tiểu ban nhân sự gửi phiếu đến từng tổ công đoàn để lấy ý kiến giới thiệu 11 nhân sự vào BCH mới (danh sách gồm tự ứng cử ( nếu có); giới thiệu các ủy viên BCH cũ tiếp tục tham gia BCH mới; giới thiệu nhân sự mới ) 14 tổ; 154 lượt  người  được giới thiệu

 Bước 2: ( BCH họp )
- Nghe báo cáo danh sách UV.BCH đương nhiệm xin thôi tham gia BCH mới và thông qua danh sách BCH cũ giới thiệu nhân sự cho BCH mới (11 người)
- Tổng hợp báo cáo danh sách số người được giới thiệu từ các Tổ CĐ.

 Bước 3 : ( Họp BCH mở rộng : BCH& các tổ trưởng )
- Tổng hợp 2 danh sách giới thiệu: từ tổ CĐ và của BCH cũ để có 1 danh sách 13-15 người theo cơ cấu và có phiếu tín nhiệm cao
- TV.CĐCS Báo cáo chính thức kết quả giới thiệu Ban chấp hành khóa IX ( 2009-2011) lên Đảng ủy và Liên Đoàn Lao động tỉnh.


TM.BCH CĐCS
Chủ tịch
Các tin khác cùng chủ đề: