Phòng Đào tạo
HỖ TRỢ ONLINE
HOTLINE
Phòng Đào tạo
(077).3.872086

Bộ phận Tại chức
(077).3.863530 - 107 

TT. Ngoại ngữ - Tin học
(077).3.690.646

TT. ĐT & SH Lái xe
(077).3.920.506 

TRỰC TUYẾN
Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra ngành Kế toán Trình độ Cao đẳng (15 tháng 8 2012)(2849) 

 1.  Mục tiêu đào tạo:

Mục tiêu 1 (C): Thể hiện được tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp; chủ động tìm kiếm tri thức và học tập suốt đời; thường xuyên cập nhật thông tin trong lĩnh vực Kế toán;
 
Mục tiêu 2 (D): Sử dụng được những kiến thức khoa học cơ bản; vận dụng tốt kiến thức cơ sở và chuyên ngành vào hoạt động chuyên môn khi tác nghiệp.
 
Mục tiêu 3 (I): Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và đạt trình độ ngoại ngữ cơ bản
- Tổ chức và điều phối được một nhóm làm việc; thực hiện tốt việc quản lý nhóm trong tác nghiệp; có năng lực truyền thông và sử dụng tốt công cụ hỗ trợ quá trình truyền thông.
 
Mục tiêu 4 (O): Vận dụng được kiến thức chuyên ngành thực hiện nghiệp vụ kế toán và quản lý tài chính
- Tổ chức và triển khai hoạt động kế toán-tài chính tại đơn vị  đáp ứng qui định của cơ quan Nhà nước
- Có khả năng huấn luyện và quản lý quá trình thực hiện các hoạt động lập chứng từ, ghi chép vào sổ sách, tổng hợp báo cáo
 
2. Chuẩn đầu ra:
2.1 Yêu cầu về thái độ (C)
CĐR 1: Giữ vững các tiêu chuẩn và nguyên tắc về đạo đức nghề nghiệp kế toán, trách nhiệm công dân, tham gia hoạt động cộng đồng, sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
CĐR 2: Thực hiện tác phong lao động công nghiệp, có ý thức kỷ luật, làm việc chuyên nghiệp có động cơ và kỹ năng tự học, tự tin và sáng tạo trong công việc.
 
2.2 Yêu cầu về kiến thức (D)
2.2.1 Kiến thức liên ngành:
CĐR 3: Hình thành cho sinh viên thế giới quan, phương pháp luận khoa học, những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, định hướng suy nghĩ, hành động và hoàn thiện nhân cách. Có ý thức tôn trọng và chấp hành tốt hiến pháp, pháp luật.
CĐR 4: Có kiến thức cơ bản về toán học, vật lý, hóa học,…đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
CĐR 5: Ngoại ngữ đạt trình độ B, tin học trình độ A.
 
2.2.2 Kiến thức cơ sở ngành:
CĐR 6: Sử dụng được những kiến thức về pháp luật kinh tế, thống kê, tài chính - kế toán, kiểm toán nội bộ trong hoạt động doanh nghiệp.
CĐR 7: nghiên cứu được một số thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu quản lý kinh tế.         
2.2.3 Kiến thức chuyên ngành:
CĐR 8: Thực hành được hệ thống chứng từ, sổ sách, tài khoản, hình thức kế toán, phục vụ cho quá trình thực hiện nghiệp vụ Kế toán và quản lý tài chính doanh nghiệp
CĐR 9: Chọn được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.
 
2.3 Yêu cầu về kỹ năng (I + O)
2.3.1 Kỹ năng thực hành:
CĐR 10: Lập chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết.
CĐR 11: Ứng dụng được một số phần mềm kế toán (Excel, KTVN, Misa)
CĐR 12: Lập được kế hoạch tài chính, báo cáo thuế và báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
CĐR 13: Tư vấn được cho lãnh đạo những ý kiến cải tiến làm cho công tác kế toán và công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp đúng pháp luật.
 
2.3.2 Kỹ năng thiết kế, tổ chức:
CĐR 14: Liên hệ công việc với cơ quan thuế và các tổ chức tín dụng.
CĐR 15: Tổ chức được công tác kế toán và quá trình kiểm tra đánh giá phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp tương ứng với vị trí đảm nhiệm.
 
3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
Người tốt nghiệp Cao Đẳng ngành Kế Toán, đảm nhận nhiệm vụ kế toán viên tiền mặt, kế toán viên thanh toán, kế toán viên vật tư, kế toán viên tiền lương, kế toán tổng hợp tại:
- Các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các cơ quan thuộc khu vực quản lý nhà nước (Các cơ quan tài chính, các đơn vị hành chính sự nghiệp), các tổ chức xã hội khác.
- Sau một thời gian công tác có thể được cử giữ chức vụ kế toán trưởng trong doanh nghiệp. Ngoài ra có thể giảng dạy trong các trường dạy nghề theo chuyên ngành đào tạo. 
 
4. Khả năng học tập nâng cao trình độ
- Có thể học tập liên thông lên đại học
 

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 
Các tin khác cùng chủ đề: