Phòng CTSV
HỖ TRỢ ONLINE
HOTLINE
Phòng Đào tạo
(077).3.872086

Bộ phận Tại chức
(077).3.863530 - 107 

TT. Ngoại ngữ - Tin học
(077).3.690.646

TT. ĐT & SH Lái xe
(077).3.920.506 

TRỰC TUYẾN
Giới thiệu
GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG CTSV (14/03/2014)(1668) 

Phòng Công tác sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang thành lập năm 2003 ;Phòng Công tác học sinh, sinh viên có chức năng thực hiện các hoạt động quản lý giáo dục học sinh, sinh viên của nhà trường. Từ những ngày đầu mới hình thành, Ban Lãnh đạo nhà trường luôn coi trọng việc rèn luyện đạo đức cho sinh viên.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN (30/08/2011)(13887) 

Phòng Công tác học sinh tham mưu cho BGH tổ chức thực hiện, quản lý công tác chính trị - tư tưởng, giáo dục ý thức chính trị trong học sinh thông qua các hoạt động trong, ngoài trường và quản lý học sinh sinh viên theo qui chế học vụ.

Quy chế - quy định