Phòng CTSV
HỖ TRỢ ONLINE
HOTLINE
Phòng Đào tạo
(077).3.872086

Bộ phận Tại chức
(077).3.863530 - 107 

TT. Ngoại ngữ - Tin học
(077).3.690.646

TT. ĐT & SH Lái xe
(077).3.920.506 

TRỰC TUYẾN
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN (30 tháng 8 2011)(12474) 

1- Chức năng:

Phòng Công tác học sinh tham mưu cho BGH tổ chức thực hiện, quản lý công tác chính trị - tư tưởng, giáo dục ý thức chính trị trong học sinh thông qua các hoạt động trong, ngoài trường và quản lý học sinh sinh viên theo qui chế học vụ.

2- Nhiệm vụ:

- Tổ chức, quản lý hồ sơ nhập học đầu vào và đầu ra; Tư vấn, hỗ trợ HSSV trong quá trình học tập, rèn luyện;

- Quản lý quá trình học tập và rèn luyện của HSSV; tổng kết, đánh giá xếp loại,đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh, sinh viên trong từng học kỳ, năm học. 

- Nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của HSSV; đề xuất giải pháp, kế hoạch, tổ chức học chính trị, nghị quyết, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa, cuối khóa, đầu năm học cho HSSV;

- Thực hiện các thủ tục về chế độ chính sách theo qui định hiện hành đảm bảo quyền lợi cho HSSV

- Phối hợp với các cơ quan chức năng quản lí sinh viên nội trú giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ, bảo hiểm y tế bảo hiểm thân thể cho sinh viên.

- Là cầu nối giữa HSSV, phụ huynh với BGH và các tổ chức trong nhà trường

- Phối hợp với Đoàn thể tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT, công tác xã hội, giao lưu ngoại khóa…;

- Theo dõi công tác phát triển Ðảng trong sinh viên; tạo ðiều kiện thuận lợi cho sinh viên tham gia tổ chức Ðảng, các ðoàn thể trong trýờng;

-  Tổ chức tý vấn học tập, nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp
Các tin khác cùng chủ đề: